Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder (B2B) 

Handler du med TCB Original Erhvervs aftale (B2B) gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser.

1. Aftalegrundlag

1.1 Disse betingelser gælder ved erhvervsdrivendes bestillinger og køb hos TCB Original ApS Erhverv, CVR 38793136. Sammen med parternes købsaftale og TCB Original ApS tilbud, ordrebekræftelse og faktura udgør disse betingelser det fulde aftalegrundlag. Ved uoverensstemmelser i aftalegrundlaget har TCB Original ApS ordrebekræftelse, parternes købsaftale, og disse betingelser forrang i nævnte rækkefølge.
 

1.2 TCB Original ApS accepterer alene eventuelle købsbetingelser fra kunden, hvis TCB Original ApS skriftligt har accepteret dette. Ved uoverensstemmelse mellem TCB Original ApS og kundens betingelser, har TCB Original ApS betingelser forrang.

 

2. Indgåelse af købsaftalen

2.1 En ordre binder først TCB Original ApS, når kunden har modtaget en skriftlig eller elektronisk ordrebekræftelse. Afviger ordrebekræftelsen fra kundens ordre, og vil kunden ikke acceptere afvigelsen, skal kunden straks og inden 5 dage, dog senest 3 dage før leveringsdagen, meddele dette skriftligt til TCB Original ApS.

2.2 Tilbud fra TCB Original ApS er kun bindende for TCB Original ApS ved modtagelse af overensstemmende accept fra kunden inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse.  

2.3 TCB Original ApS oplysninger om pris, levering, egenskaber, kapacitet og tekniske data, er alene vejledende og udgør ikke en tilsikring. TCB Original ApS er uden ansvar for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål.

 

3. Levering

3.1 Medmindre andet er aftalt, sker levering i rimelig tid efter aftaleindgåelsen ab TCB Original ApS eller TCB Original ApS leverandør. TCB Original ApS kan foretage successiv levering og fakturering. Levering er sket, når TCB Original ApS har afsendt varen eller meddelt kunden, at varen står til kundens rådighed. Kundens ønsker om ændringer eller tillægskøb kan forlænge den samlede leveringstid.

3.2 TCB Original ApS kan udskifte dele af en leverance med andre dele af samme kvalitet og art, når der er tale om leverancer, hvor udskiftningen sædvanligvis ikke er væsentlig for en kunde. TCB Original ApS kan herudover foretage mindre ændringer i en leverance, hvor dette er praktisk eller teknisk nødvendigt. 

4. Priser

4.1 Priser er anført ekskl. leveringsomkostninger, gebyrer, moms og andre afgifter. Indtil levering er sket, kan TCB Original ApS forhøje priser som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, afgifter, fragt, forsikring og andet uden for TCB Original ApS kontrol.

 

5. Betaling og forrentning

5.1 Medmindre andet aftales, sker betaling ved ordreafgivelsen. Kreditgivning kræver forudgående, skriftlig accept fra TCB Original ApS, og selv hvor kredit er accepteret, kan TCB Original ApS uden begrundelse ændre dette til forudbetaling.

5.2 Efter forfald forrentes TCB Original ApS krav med 2 % pr. måned. Kunden kan ikke modregne i TCB Original ApS betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke kunden fra betaling ved forfald. Ved betaling med kreditkort tillægges et kort- og administrationsgebyr.

 

6. Ejendomsforbehold

6.1 TCB Original ApS beholder ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er sket. Så længe fuld betaling ikke er sket, må kunden ikke afhænde, udleje eller pantsætte det leverede, der ej heller må flyttes uden for Danmark.

 

7. Reklamation, returnering og mangler

7.1 TCB Original ApS giver ingen garanti i forhold til den solgte vare, som kunden straks skal undersøge ved modtagelsen. Reklamation over mangler skal ske straks og senest 8 dage efter at manglen er eller burde være konstateret og senest 12 måneder efter levering. Reklamation skal ske skriftligt og med begrundelse og dokumentation. Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder kundens krav mod TCB Original ApS.

7.2 Hvis varen alene benyttes til almindeligt privat forbrug, gælder købelovens reklamationsregler - dvs. herunder 24 måneders reklamationsret.

7.3 Forkert anvendelse, tilsidesættelse af brugsanvisninger og retningslinjer fra TCB Original ApS eller TCB Original ApSs leverandører, udgør ikke en mangel, og mangelskrav bortfalder ved udførte ændringer eller fejlindgreb i varen.

7.4 Ved mangler kan TCB Original ApS omlevere eller afhjælpe, og sker det inden for rimelig tid, bortfalder kundens ret til at hæve eller rejse betalingskrav mod TCB Original ApS. Er en reklamation uberettiget, kan TCB Original ApS fakturere kunden for omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller afhjælpning.

7.5 Varer kan returneres senest 14 dage efter levering, hvis kunden ikke er tilfreds med det leverede og på betingelse af, at a) varerne er ubeskadiget, ubrugte og i ubrudt originalemballage og b) returneringen sker for kundens regning og risiko.

 

8. Produktansvar

8.1 TCB Original ApS er ikke ansvarlig for person-, tings- og bygningsskade forårsaget af den solgte vare, eller for skade på produkter, hvori TCB Original ApS vare indgår, medmindre TCB Original ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. desuden ansvarsbegrænsningen i pkt. 10.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 TCB Original ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, fx tabt avance, goodwill, produktionstab, tab af data, leverandørfejl eller -svigt. Krav mod TCB Original ApS, fx pga. fejl, mangler, forsinkelse, og produktansvar, kræver under alle omstændigheder, at TCB Original ApS har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

9.2 Købe- eller erstatningsretlige krav mod TCB Original ApS kan maksimalt udgøre 50 % af det beløb, kunden har betalt for den vare, kravet angår. Ved produktansvar er TCB Original ApSs krav maksimeret til kr. 250.000 eller det beløb, TCB Original ApS kan kræve dækket via en eventuel produktansvarsforsikring.

 

10. Tvister

10.1 Tvister mellem kunden og TCB Original ApS afgøres efter dansk ret ved TCB Original ApS hjemting, dog kan TCB Original ApS vælge at anlægge sag ved kundens hjemting.